تذر کتبی نماینده مردم قائمشهر به وزیر ورزش در خصوص برگزاری مجمع هیأت ورزش های رزمی » شرکت قهرمانان شمال  • برگزاری موفق کارگاه طراحی تمرین با وزنه در مازندران
  • عضويت كميته موي تاي شركت در شوراي جهاني هنرهاي رزمي
  • مسابقات گذشته36
  • مسابقات گذشته35
  • مسابقات گذشته34
  • مسابقات گذشته33
  • مسابقات گذشته32