استفان فوكس رييس AIMS و دبير كل IFMA از ٢٥تا ٢٧ تيرماه براي عقد قرارداد در خصوص اولين مجمع عمومي AIMS در ايران به تهران سفر مي كند. » شرکت قهرمانان شمال  • برگزاری موفق کارگاه طراحی تمرین با وزنه در مازندران
  • عضويت كميته موي تاي شركت در شوراي جهاني هنرهاي رزمي
  • مسابقات گذشته36
  • مسابقات گذشته35
  • مسابقات گذشته34
  • مسابقات گذشته33
  • مسابقات گذشته32